< All Topics
Print

Samletank

En samletank er en tæt tank uden afløb, som er beregnet til opsamling af spildevand fra husets
afløbsinstallationer.
Samletanken skal tømmes af en slamsuger når den er fyldt, og indholdet skal transporteres til en af
myndighederne godkendt aflæsningsplads. Hvis tanken er forsynet med alarm, skal tanken tømmes
ved alarm.
Da tanken er indrettet uden afløb, er det vigtigt at de installationer der er tilsluttet anvendes mindst
muligt. Hyppig anvendelse vil foranledige at tanken skal tømmes oftere
For at spare på vandforbruget er der monteret toilet med skyllevandsmængde på maksimalt 4 liter pr.
skyl. Hvis toilet udskiftes, er det vigtigt, at der igen monteres toiletter der skyller med maksimalt 4
liter pr. skyl.
Der må ikke ledes regn-og drænvand til samletanken.
Dæksler er anbragt i niveau med terræn og må ikke tildækkes eller fjernes.
På medfølgende tegninger ses samletankens placering og indretning, samt hvilke afløbsinstallationer
der er tilsluttet.
For at undgå funktionssvigt må udluftningen fra tanken ikke tilstoppes.
Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester eller slamsugerfirma for tømning.
Principskitse af samletank

Table of Contents