< All Topics
Print

Benzin-og olieudskilleranlæg

Benzin-og olieudskilleranlæg består af slamfang, udskiller og prøvebrønd, og har som formål at
tilbageholde olie og benzin og andre flydestoffer, inden afløbsvandet ledes til hovedkloaksystemet.
Slamfang tilbageholder bundfældelige stoffer som sand og jord m.v., så dette ikke løber ind i
udskilleren. Slamfanget tømmes samtidig med udskilleren, og indholdet bortskaffes efter
myndighedernes anvisning.
Udskilleren er forsynet med automatisk lukke-anordning der lukker når udskilleren er fyldt. Derudover
kan der være monteret automatisk alarm som alarmerer om at udskilleren er ved at være fyldt og
derfor skal tømmes.
Udskilleranlægget tømmes med slamsuger og skal genfyldes med vand før ibrugtagning. Undgå
rygning og brug af åben ild når der arbejdes ved åbne udskillere
Hvis udskilleren er forsynet med koalescensfilter, skal dette renses eller udskiftes i forbindelse med
tømningen. De oprensede stoffer bortskaffes efter myndighedernes anvisning
Det vigtigt at der ikke tilføres stoffer eller bruges kemiske rensemidler og renseudstyr som ligger
udover de forudsætninger der indgår for dimensioneringen af anlægget.
Eventuel vandprøve udtages i prøveudtagningsbrønden.
Dæksler skal renholdes og må ikke tildækkes.
På medfølgende tegninger ses udskilleranlæggets indretning og placering.
Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester eller slamsugerfirma.

Principskitse af udskilleranlæg

Table of Contents