< All Topics
Print

Renseadgange

En afløbsinstallation er projekteret, indrettet og udført på en måde, så installationen som
udgangspunkt er selvrensende. Der kan dog opstå situationer pga. brugen eller driftsforholdende,
hvor der mod forventning opstår en tilstopning af afløbsinstallationen.
Afløbsinstallationen er derfor forsynet med tilgængelige renseadgange som kan bruges i de
situationer hvor afløbsinstallationen måtte stoppe til.
Renseadgange kan være:
o Nedgangsbrønde
o Rense-og inspektionsbrønde
o Rensestykker
o Tilløb til nedløbsbrønde
o Adskillige vandlåse
o Indløb i rørformede vandlåse
o Udluftninger til det fri
o WC-tilslutninger (efter demontering af wc)
Rensning af stoppede ledninger eller vandlåse vil ofte kræve værktøj eller specialudstyr og kan
medføre uhygiejniske forhold og lugtgener. Spildevand indeholder bakterier, og det anbefales at
undgå kontakt med spildevand eller indånde vandtåge/dampe. Derfor skal der ved arbejde i/ved
spildevandsinstallationer benyttes egnede personlige værnemidler. Efterlad aldrig en åben brønd.
På medfølgende tegninger ses afløbsinstallationens indretning, herunder placering af tilgængelige
renseadgange.
Kontakt slamsugerfirma eller autoriseret kloakmester ved driftsproblemer du ikke selv kan løse.
Principskitse af renseværktøjer

Table of Contents