< All Topics
Print

Fedtudskiller

Et fedtudskiller-anlæg har til formål at tilbageholde fedt og andre stoffer. Anlægget består af et slamfang (kan være integreret i fedtudskilleren), en fedtudskiller og eventuelt en prøveudtagningsbrønd. Hvis der er monteret visuel/akustisk automatisk alarm, giver denne en alarm når udskilleren er fyldt og der skal ske tømning.


Fedtudskiller-anlæg skal tilses og plejes jævnligt. Det anbefales at føre en driftsjournal der angiver tilsynsdato, fedtlag, slamlag, kontrol af alarm, tømmedato, efterfyldning. Fedtudskiller-anlægget tømmes med slamsuger når max. 70-80 % af opsamlingskapaciteten er brugt. Fedtudskiller-anlæg skal genfyldes med vand efter hver tømning og før ibrugtagning. Tømning omfatter oprensning af udskilt fedt, rengøring af indvendige flader samt oprensning af bundfældet materiale. De oprensede stoffer bortskaffes efter myndighedernes anvisning, der er dog ofte tilknyttet lovpligtig kommunal tømningsordning til et fedtudskiller-anlæg.

Der kan udtages prøve i prøveudtagningsbrønden for måling af fedtudskiller-anlæggets renseeffekt Dæksler på fedtudskiller-anlæg må ikke tildækkes. På medfølgende tegninger ses fedtudskiller-anlæggets indretning og placering. Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester eller slamsugerfirma.

Principskitse af fedtudskiller-anlæg

Table of Contents