< All Topics
Print

Tryksat nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg består af en bundfældningstank som tilbageholder bundfældelige stoffer og

flydestoffer, hvorefter det mekanisk rensede spildevand pumpes videre til nedsivningsanlægget, somfordeler spildevandet over hele arealet inden det nedsives i undergrunden.Bundfældningstanken og pumpebrønden vedligeholdes jf. vedlagte drifts-ogvedligeholdelsesmanual for bundfældningstanke og pumpebrønde.Der må ikke hældes giftstoffer, syrer, baser eller andre skadelige stoffer i afløbet, da disse kanødelægge den biologiske nedbrydning i nedsivningsanlægget med tilstopning til følge. Endvidere vilen ødelagt biologisk nedbrydning i nedsivningsanlægget øge risikoen for forurening af undergrundenog grundvand.Brønde tilses jævnligt og spules med en vandslange efter behov for at undgå driftsforstyrrelser.Dæksler er anbragt i niveau med terræn, og må ikke tildækkes. Udluftningsledninger må ikketilstoppes eller fjernes.Arealet over nedsivningsanlægget må ikke belastes med tung trafik eller dyb grubning, og der måikke plantes træer eller buske tættere end 5 meter fra nedsivningsområdet, da trærødder kantilstoppe fordelerrørene. Eventuelle udluftninger af nedsivningsarealet må ikke tilstoppes eller fjernes.Fordelerrørene kan renses ved spuling med haveslange fra fordelerbrønd eller rensebrønd.Nedsivningsanlæggets indretning og placering fremgår af vedlagte tegningerHvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmesterPrincipskitse

Table of Contents