< All Topics
Print

Pumpeanlæg

Et pumpeanlæg består af en brønd hvori der er monteret en pumpe. Pumpeanlæggets formål er at
bortpumpe afløbsvand, der ikke kan løbe af sig selv, eller for at hindre oversvømmelser på grund eller
i bygninger fra opstigende vand i afløbssystemet.
Pumpeanlæg er en vigtig og kompliceret del af afløbsinstallationen. For at sikre pumpeanlæggets
funktion skal pumpeanlæg have et serviceeftersyn mindst én gang årligt iht. pumpeleverandørens
anvisninger.
Ved driftsfejl aktiveres alarmen i pumpeanlægget der er forsynet med alarm. Ved alarm tilkaldes
autoriseret kloakmester.
Aflejringer på pumpebrøndens banketter (de skrå flader i bunden) og eventuelle stiger fjernes
jævnligt ved spuling med haveslange eller højtryksrenser. Dæksel er placeret i terrænhøjde og må
ikke tildækkes. Udluftningsledninger må ikke være tildækket.
Afmontering af dæksler på store pumpeanlæg kræver ofte specialværktøj, hvorimod dæksler på
mindre pumpeanlæg som regel kan åbnes med almindeligt håndværktøj f.eks. skovl eller koben.
Efterlad aldrig en åben brønd.
På medfølgende tegninger ses pumpeanlæggets indretning og placering, samt hvilke
afløbsinstallationer der er tilsluttet pumpeanlægget.
Det anbefales at indgå serviceaftale om årligt service med autoriseret kloakmester eller specialfirma.
Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester.
Principskitse af pumpeanlæg

Table of Contents