< All Topics
Print

Faskine

En faskine er et underjordisk anlæg der er opbygget af sten eller plastkassetter, og anvendes som nedsivningsanlæg når tag-og overfladevand ønskes ned sivet i jorden. Det er derfor ekstra vigtigt at vedligeholde faskiner, da manglende vedligeholdelse ofte først opdages når faskinen er tilstoppet og vandet efterfølgende trænger op på terræn.

Faskinen er dimensioneret efter den omgivende jords evne til at modtage det tilførte vand. Det er derfor vigtigt, at der ikke tilføres yderligere vandmængder fra andre arealer til faskinen end det den er dimensioneret for.

Nedløbsbrønde og tagrender renses mindst 2 gange årligt for at sikre faskinens funktion og levetid. (se drifts-og vedligeholdelsesmanual for nedløbsbrønde og tagrender) Jævnlig spuling af faskinen kan øge funktion og levetid. Det skal sikres at eventuelle overløb/udluftninger ikke tilstoppes eller at overløb er blokeret. Faskiner bør frigraves en gang hver 25. år for at kontrollere, at faskinens kapacitet stadig er intakt.

På nedenstående tegning, ses afløbsinstallationen inkl. faskinens placering og indretning. Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester.

Principskitse af installation med faskine.

Table of Contents