< All Topics
Print

Nedsivningsanlæg med gravitation

Et nedsivningsanlæg består af en bundfældningstank som tilbageholder bundfældelige stoffer og
flydestoffer, hvorefter det mekanisk rensede spildevand ledes videre til nedsivningsanlægget som
fordeler spildevandet over hele arealet inden det nedsives i undergrunden.
Bundfældningstanken vedligeholdes jf. vedlagte drifts-og vedligeholdelsesmanual for
bundfældningstanke
Der må ikke hældes giftstoffer, syrer, baser eller andre skadelige stoffer i afløbet, da disse kan
ødelægge den biologiske nedbrydning i nedsivningsanlægget med tilstopning til følge. Endvidere vil
en ødelagt biologisk nedbrydning i nedsivningsanlægget øge risikoen for forurening af undergrunden
og grundvand.
Brønde tilses jævnligt og spules med en vandslange efter behov for at undgå driftsforstyrrelser.
Dæksler er anbragt i niveau med terræn, og må ikke tildækkes.
Arealet over nedsivningsanlægget må ikke belastes med tung trafik eller dyb grubning, og der må
ikke plantes træer eller buske tættere end 5 meter fra nedsivningsområdet, da trærødder kan
tilstoppe fordelerrørene. Eventuelle udluftninger af nedsivningsarealet må ikke tilstoppes eller fjernes.
Fordelerrørene kan renses ved spuling med haveslange fra fordelerbrønd eller rensebrønd.
Nedsivningsanlæggets indretning og placering fremgår af vedlagte tegninger
Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester
Principskitse af nedsivningsanlæg med gravitation

Table of Contents