< All Topics
Print

Biologisk Sandfilter

Husets spildevand er ført til et biologisk sandfilter som består af en bundfældningstank, en
fordelerbrønd eller pumpebrønd og det biologiske sandfilter.
Se særskilt drifts-og vedligeholdelsesmanual for bundfældningstank og eventuel pumpebrønd
Det biologiske sandfilter
I det biologiske sandfilter sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at
mikroorganismerne i sandfilteret sikres optimale forhold. For sikre den bedste drift af anlægget, skal
følgende iagttages:

  • Der må ikke hældes giftstoffer som syrer og baser eller andre skadelige stoffer i afløbet, da
  • disse kan ødelægge anlæggets biologiske nedbrydning eller forårsage tilstopninger
  • Brønde m.m. tilses mindst 1 gang årligt for at undersøge om der er driftsproblemer.
  • Dæksler må ikke tildækkes.
  • Arealet over sandfilteret må ikke belastes med tung trafik eller grubes
  • Træer og buske m.v. må ikke plantes tættere end 5 meter fra sandfilteret
  • Forderlerrørene i sandfilteret spules mindst hvert 3. år for at undgå tilstopning

Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester
Herunder er vist en principskitse af et sandfilteranlæg med tilhørende installationer

Table of Contents