< All Topics
Print

Minirenseanlæg

Et minirenseanlæg har som formål at rense almindeligt forekommende husspildevand til et af
myndigheden fastsat renseniveau, inden spildevandet ledes videre til vandmiljøet.
Den tilhørende bundfældningstank vedligeholdes jf. drift og vedligeholdelsesmanual for
bundfældningstanke
Minirenseanlæg skal gennemgå et årligt serviceeftersyn udført af sagkyndig person med
efterfølgende indsendelse af servicerapport til kommunen. Det anbefales derfor at indgå en
serviceaftale med leverandøren af minirenseanlægget.
Der er monteret et særligt styringspanel som aktiveres, hvis der opstår svigt eller fejl på
minirenseanlægget (Se særskilt betjeningsvejledning for dette panel).
Der må ikke hældes giftstoffer som syrer og baser eller andre skadelige stoffer i afløbet, da disse kan
hindre eller nedsætte anlæggets funktion. Vær omhyggelig med at følge leverandørens anvisninger
om stoffer der ikke må tilføres.
Der må ikke tilføres regn-og drænvand til minirenseanlægget.
For at opnå den optimale drift og rensning er det vigtigt at følge den til minirenseanlægget
medfølgende brugervejledning.
På medfølgende tegninger ses minirenseanlæggets indretning og placering samt hvilke installationer
der er tilsluttet.
Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester.
Principskitse af afløbsinstallation med minirenseanlæg

Table of Contents