< All Topics
Print

Tagnedløbsbrønd

Tagnedløbsbrønde er indrettet med et sand-/slamfang i brøndens bund. Dette har til formål at
tilbageholde urenheder som fx sand, småsten og blade, så disse ikke ledes videre i afløbssystemet
med risiko for driftsforstyrrelser til følge.
Tagnedløbsbrønde er en del af regnvandssystemet og må kun tilføres regnvand fra udvendige
overflader, og er oftest forsynet med vandlås for at hindre lugt fra afløbssystemet i at trænge ud til
omgivelserne.
Afløbet fra nedløbsbrønde kan være ført til afløbssystemet, faskine eller udledning til grøft eller
markdræn m.v.
Hvis afløbet fra tagnedløbsbrønden er ført til faskine, bør tag, tagrender og nedløbsrør ved senere
udskiftning ikke udføres i kobber, zink eller bly pga. risikoen for udvaskning af tungmetaller til
undergrunden.
Tagnedløbsbrønde er afdækket med riste eller dæksler som er placeret i niveau med terræn.
Tagnedløbsbrønde skal være let tilgængelig for rensning og inspektion og må derfor ikke tildækkes.
Dæksler og riste kan normalt fjernes med almindeligt håndværktøj, f.eks. et koben
For at hindre tilstopning m.v. tilses tagnedløbsbrøndes sandfang jævnligt og renses efter behov, dog
mindst én gang årligt.
Riste eller dæksler fjernes og tømning af tagnedløbsbrøndes sandfang foretages med en såkaldt
”kloakrenser” eller med slamsuger. Hvis afløbet fra tagnedløbsbrønden er stoppet, vil en kraftig
gennemskylning af afløbsrøret ofte være nødvendig efter tømning af sandfanget. Hvis en vandslange
eller lille højtryksspuler ikke tilstrækkelig til at løse opgaven må der rekvireres slamsuger.
Når tagnedløbsbrøndens sandfang er tømt, skal brøndens rist eller dæksel monteres omhyggeligt og
korrekt på brønden. Efterlad aldrig en åben tagnedløbsbrønd.
Hvis det oprensede indeholder skadelige stoffer, bortskaffes dette efter myndighedernes anvisning.
På medfølgende tegninger ses tagnedløbsbrøndes placering og indretning.
Principskitse af tagnedløbsbrønd og kloakrenser

Table of Contents