< All Topics
Print

Nedløbsbrønd for overfladevand

Nedløbsbrønde er indrettet med et sand-/slamfang i brøndens bund. Dette har til formål at
tilbageholde urenheder som f.eks. sand, småsten og blade, så disse ikke ledes videre i afløbssystemet
med risiko for driftsforstyrrelser til følge.
Nedløbsbrønde er en del af regnvandssystemet og må kun tilføres regnvand fra udvendige overflader,
og er oftest forsynet med vandlås for at hindre lugt fra afløbssystemet i at trænge ud til omgivelserne.
Afløbet fra nedløbsbrønde kan være ført til afløbssystemet, faskine eller til grøft. Nedløbsbrønde er
afdækket med riste eller dæksler som er placeret i niveau med terræn.
Nedløbsbrønde skal være let tilgængelig for rensning og inspektion og må derfor ikke tildækkes.
Dæksler og riste kan normalt fjernes med almindeligt håndværktøj, som f. eks. koben.
For at hindre tilstopning m.v. tilses nedløbsbrøndes sandfang jævnligt og renses efter behov, dog
mindst én gang årligt.
Riste eller dæksler fjernes og tømning af nedløbsbrøndes sandfang foretages med en såkaldt
”kloakrenser” eller med slamsuger. Hvis afløbet fra nedløbsbrønden er stoppet, vil en kraftig
gennemskylning af afløbsrøret ofte være nødvendig efter tømning af sandfanget. Hvis en vandslange
eller lille højtryksspuler ikke tilstrækkelig til at løse opgaven må der rekvireres slamsuger.
Når nedløbsbrøndens sandfang er tømt, skal nedløbsbrøndens rist eller dæksel monteres
omhyggeligt og korrekt på brønden. Efterlad aldrig en åben nedløbsbrønd.
Hvis det oprensede indeholder skadelige stoffer, bortskaffes dette efter myndighedernes
anvisning. På medfølgende tegninger ses nedløbsbrøndes placering og indretning.
Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester.
Principskitse af nedløbsbrønd og kloakrenser

Table of Contents