< All Topics
Print

Bypass-anlæg

Et bypass-anlæg er et anlæg bestående af et højvandslukke kombineret med et pumpeanlæg. Ved normal drift afledes afløbsvandet til det offentlige kloaksystem ved almindelig gravitation (fald). Under opstemning i hoved kloak systemet, lukker højvandslukket og pumpeanlægget træder automatisk i funktion og pumper afløbsvandet ud i det offentlige kloaksystem.

Bypass-anlæg har følgende formål:

  • At der ved forhøjet vandstand i hovedkloakken ikke trænger afløbsvand ind i bygningen via afløbsinstallationerne
  • At ejendommens afløbsinstallation kan bruges samtidigt med at der er forhøjet vandstand i hoved kloakken

Bypass-anlægget er forsynet med en visuel og akustisk alarm. En alarm betyder at der er fejl på anlægget, strømsvigt eller servicebehov. Bypass-anlægget serviceres iht. fabrikantens anvisninger, og der er typisk krav om at bypass-anlæg skal serviceres af en sagkyndig person for at eventuelle skader som følge af funktionssvigt dækkes. Bemærk at en eventuel forsikringsdækning ved skade også kan være betinget af, at bypass-anlægget er serviceret af sagkyndig person. På medfølgende tegninger ses hvor bypass-anlæggets placering og indretning. Kontakt autoriseret kloakmester hvis der opstår driftsproblemer og for sagkyndig servicering.

Principskitse af et bypass-anlæg.
Table of Contents