< All Topics
Print

Pilerensningsanlæg

Et pilerensningsanlæg består af en bundfældningstank som husets spildevand er ført til, derefter ledes
det mekanisk rensede spildevand til selve pilerensningsanlægget via et fordelersystem. Piletræerne
optager spildevandets næringsstoffer og metaller og vandet fordamper.
Bundfældningstank og pumpeanlæg serviceres jf. vedlagte drifts-og vedligeholdelsesmanual for
disse anlæg.
Brønde tilses og spules mindst én gang årligt. Dæksler er anbragt i niveau med terræn og må ikke
tildækkes. For at undgå bakterievækst og slamdannelser spules fordelerrørene mindst hvert andet år.
Der må ikke hældes giftstoffer som syrer og baser eller andre skadelige stoffer i afløbet, da disse kan
ødelægge anlæggets funktion.
I første og anden vækstsæson holdes anlægget fri for ukrudt. ”Døde” pile-stiklinge fjernes og nye
plantes i perioden marts-april. Pilene skæres ned til 0,15 meter over jordoverfladen efter første
vækstsæson. Dette er bedst i slutningen af januar til slutningen af februar.
Herefter beskæres halvdelen af pilene hvert år til 0,15 meter over jordoverfladen på langs af
anlægget. Derved er alle pil beskåret inden for to år. Beskæring m.v. skal foretages uden kørsel med
maskiner i anlægget. Den afskårne pil skal altid fjernes fra anlægget.
Anlægget er omgivet af en 0,30 meter høj jordvold. Hvis vandstanden i vinterperioden når op på en
dybde af 0,20 meter over anlæggets overflade, skal vandet fjernes og køres til kommunens
renseanlæg.
På medfølgende tegninger ses pilerensningsanlæggets indretning og placering.
Hvis der opstår driftsproblemer, kontaktes autoriseret kloakmester.
Principskitse af pilerensningsanlæg

Table of Contents